Home Happiness กินฟักทองต้ม วันละ2-3 ชิ้น ผิว ส ว ย ช่วยได้เยอะ

กินฟักทองต้ม วันละ2-3 ชิ้น ผิว ส ว ย ช่วยได้เยอะ

1 second read
0
0
690

ประโยชน์ของการทานอาหารตามธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากกำลังเป็นเทรนด์

อาหารสุขภาพที่กำลัง ม า แ รง และบ่อยครั้งที่เราจะเห็น ฟักทองเป็นหนึ่ง

ในอ า ห า รสุขภาพมากประโยชน์ที่นิยมใส่เ อาไว้ในมื้ออาหารด้วย

วันนี้เราเก็บเอ าประโยชน์ของฟักทองมาฝากกัน

เนื้อฟักทอง

ฟักทองมีวิตามินเอสูงมาก และส า รอาหารต่างๆทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม

วิตามินซี คาร์โบไฮเดรต และที่สำคัญ เบต้าแคโรทีนที่สูง

และเป็นสา รอาหารที่ช่วยต้านอนุมู ลอิสระได้ ลดการเกิดโ ร ค ร้ า ยอ ย่ า ง ม ะ เ ร็ ง

และห ล อ ด เ ลื o ด หั ว ใ จ ประโยชน์อีกข้อของ เบต้าแคโรทีนก็คือ

ช่วยชะลอวัยทำให้ ไม่แก่เร็ว ช่วยบำรุงและป้ อ งกันปัญหาเกี่ยวกับ ผิ วห นัง

นอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายลดความเ มื่อ ยล้า รวมทั้งข้ อต่ อ ข้อเ ข่ าและหั วเ ข่ าด้วย

เปลือกฟักทอง

เปลือกฟักทองเป็นส่วนที่มีฤ ท ธิ์ ทา ง ย า มาก การทานฟักทองทั้งเปลือกจะเป็นการ

ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้อินซู น ลินในร่างกายออกมา ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเ ลื อ ดได้

จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่ ว ย เ บ าห วา น ป้องกันไม่ให้เป็น เ บ าห ว า น ความดั นได้

นอกจากนี้ยังมีสรร พ คุณ ท า งย าในการบำ รุง ไ ต

บำรุงส า ย ต า บำรุง ตั บ และช่วยสร้างเ ซ ล ล์ใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนเ ซ ล ล์เก่าที่ เสื่ อ มไป

ช่วยทำให้ระบบร่างกายกลับ มาทำงานได้ อ ย่ างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใบอ่อน

ใบอ่อนของฟักทองสามา รถนำมาป รุง อ าห า ร ทานได้เช่นกัน

แถมยังมีแคลเซียมและฟอสฟ อรั สสูงกว่าส่วนเนื้อฟักทองอีก ด้วย

ด อ ก ฟักทอง

เป็นส่วนที่มีวิตามินเอ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และมีวิตามินซี

ราก

ส่วนของรากฟักทอง เราสามา รถใช้รากฟักทองมาต้ม

และดื่มน้ำเพื่อบำรุงร่างกายและบรรเทาอาการไอ

เ ยื่ อ ก ล า งผล

ในส่วนด้านในของฟักทองจะมีเยื่อกลางผล เราสามา รถนำมาประคบ

พอกแ ผ ล ช่วยแก้อาการร อ ง ช้ำ และแก้อาการอั กเ ส บ ได้ด้วย

เ มล็ ดฟักทอง

เมล็ดฟักทอง มีส า รอาหารมากมายทั้งวิตามิน โปรตีน ฟอสฟอรัส และ คิวเคอร์บิติน

ซึ่งมีส ร ร พ คุ ณ ท า ง ย า ที่ช่วยรั ก ษ าและจัดการกับพ ย า ธิ ตั ว ตื ด

ได้และยังสาม ารถช่วย ขั บ ปั ส ส า ว ะ ป้องกันการเกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ ง กระ เ พ าะ ปั ส ส า วะ

ป้องกันการเ กิ ด นิ่ ว ทั้งนี้ น้ำมันจากเมล็ ด ฟักทอง ยังมีส่วนช่วยบำ รุ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท

มีกรด อะมิโนที่ช่วยป้องกันต่ อ ม ลู กห ม า กใหญ่เกิดขนาด

ช่วยปรับสม ดุ ลในร่างกายของผู้ ช ายให้เป็นปกติ

สำหรับผู้หญิง

การทานฟักทองเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยคุ มน้ำหนัก ลดความ อ้ ว น เพราะในฟักทอง

มีก า ก ใ ย อา ห า รสูง ในขณะที่มีแคลลอรี่ค่อนข้างต่ำ ไขมันต่ำมีส่วนช่วยเสริมสร้าง

ค อ ล ล าเจ นทำให้ผิวสวยและบำรุงส าย ตา อีก ด้วย

การทานฟักทองแม้ว่า จะมีประโยชน์กับร่างกายมากมาย แต่ฟักทองเป็นอ า ห า ร

ที่มีฤทธิ์ร้อน จึงไม่เหมาะกับการทานในบางกรณี เช่น หากใครที่ก ร ะ เ พ าะร้อน

เช่น มีอาการกร ะหาย น้ำ ท้องผูก มีแ ผ ล ในช่ อ ง ป า ก เป็นร้อนใน มีก ลิ่ น ป า ก

ปั ส ส าว ะเหลือง ในช่วงนี้ไม่ควรทานฟักทอง

เพราะจะไปทำให้ร่างกายเกิดความร้ อ นเพิ่มขึ้น

เรียบเรียง fashionfuns

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…