Home Success ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ ออกไปจนถึง 31 ต.ค. 2563

ธอส.ขยายเวลาพักชำระหนี้ ออกไปจนถึง 31 ต.ค. 2563

58 second read
0
0
1,210

ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก C O V I D – 1 9 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 ม า ต ร ก า ร ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ม า ต ร ก า ร เริ่ม 1 มิ.ย. 63

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส C o v i d -19 ภายใต้ “ ม า ต ร ก า ร ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค โ s น า 2019( C o v i d -19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ครอบคลุมลูกค้าทั้งที่เคยและยังไม่เคย ลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร ความช่วยเหลือของธนาคาร ประกอบด้วย 1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร แล้ว : ขยายระยะเวลาสิ้นสุด ม า ต ร ก า ร เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 ม า ต ร ก า ร และ 2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร : ขยายระยะเวลาลงทะเบียน เข้าโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ จำนวน 3 ม า ต ร ก า ร มุ่งช่วยลูกค้าธนาคารให้มีโอกาส นำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และมีบ้านเป็นของตนเองได้ต่อไป

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการดูแลเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส C o v i d -19 ด้วยการสานต่อโครงการ “ก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันสู้ภัย C o v i d -19” และ นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. ได้มีนโยบายให้ ธอส. เร่งขยายความช่วยเหลือดูแลลูกค้าของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา C o v i d -19 อย่างเร่งด่วน ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ ขยายความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส C o v i d -19 ภายใต้ “ ม า ต ร ก า ร ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค โ s น า 2019( C o v i d -19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ซึ่งครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยและไม่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร ของธนาคารได้มีโอกาสนำเงินไปใช้จ่ายในด้านอื่นที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต ฟื้นฟูรายได้ และยังมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและครอบครัวได้ต่อไป ส่วนลูกค้าที่มีรายได้กลับมาเป็นปกติแล้ว สามารถชำระเงินงวดปกติตามจำนวนในสัญญาเงินกู้เดิม หลังจากครบกำหนดตามระยะเวลาของ ม า ต ร ก า ร โดยแบ่งการขยายความช่วยเหลือของ ธอส. ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1. สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร แล้ว : ธอส. ขยายระยะเวลาสิ้นสุด ม า ต ร ก า ร เป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตโนมัติ จำนวน 7 ม า ต ร ก า ร ครอบคลุมลูกค้าของ ธอส.ที่ได้ลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร ไปแล้ว ให้ได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อไปอีก จำนวนถึง 168,530 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 128,590 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.1 ม า ต ร ก า ร ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค โ s น า 2019 ( C o v i d -19) ม า ต ร ก า ร ที่ 1 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยภายหลังจากครบ 6 เดือนตามระยะเวลาของ ม า ต ร ก า ร เดิมแล้ว ธอส. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี ม า ต ร ก า ร ที่ 2 : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง ภายหลังจากครบ 4 เดือนตามระยะเวลาของ ม า ต ร ก า ร เดิมแล้ว ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี 1.2 โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

ม า ต ร ก า ร ที่ 1 : พักชำระเงินต้น 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท

ม า ต ร ก า ร ที่ 3 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.90% ต่อปี

ม า ต ร ก า ร ที่ 4 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

ม า ต ร ก า ร ที่ 6 : พักชำระเงินต้น 4 เดือน และลดดอกเบี้ย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล หลังจากครบ 4 เดือนตามระยะเวลาของ ม า ต ร ก า ร เดิมแล้ว ธอส. จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.75% ต่อปี

ม า ต ร ก า ร ที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้า ม า ต ร ก า ร ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6

2. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร : ธอส. ขยายระยะเวลาโดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้า “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” จำนวน 3 ม า ต ร ก า ร ประกอบด้วย ม า ต ร ก า ร ที่ 3 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ โดยแสดงหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าได้รับผลกระทบด้านรายได้

ม า ต ร ก า ร ที่ 4 : พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร ที่ 3 และ 4 ได้ที่ Application : GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงิน 15,000 ล้านบาท

ม า ต ร ก า ร ที่ 8 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยขยายความช่วยเหลือไปยังลูกค้า ทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร ใด ๆ และลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้า ม า ต ร ก า ร ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส โ ค โ s น า 2019( C o v i d -19) ทั้ง 2 ม า ต ร ก า ร และโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ ม า ต ร ก า ร ที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ส่วนดอกเบี้ยที่ให้พักชำระไว้ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL หรือ www.ghbank.co.th ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 28 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.thฝ่ายสื่อสารองค์กร 29 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณที่มาข้อมูล ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…