Home Success ธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยคนติดหนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ระยะที่ 2

ธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยคนติดหนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ระยะที่ 2

6 second read
0
0
1,543

เพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand เผยว่า แบงก์ชาติได้หารือกับผู้ให้บริการทางการเงินต่างๆ ออกมาตรการขั้นต่ำช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากสถานการณ์โควิด 19 ระยะที่ 2

มาตรการที่ออกใหม่นี้ ขย ายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และไม่เป็น NPLs ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

โดยผู้ให้บริการทางการเงินต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต่ำให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ เช่น การผ่อนชำระขั้นต่ำ การเปลี่ยนสินเชื่อระยะสั้นเป็นระยะย าว การลดค่างวด การเลื่อนชำระค่างวดหรือเงินต้น เป็นต้น

การช่วยเหลือตามมาตรการที่ออกใหม่นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะชำระหนี้ก่อนกำหนด จะต้องไม่มีการคิดค่าเบี้ยปรับ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Call Center หรือส่งข้อความ SMS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึง 31 ธันวาคม 2563

มาตรการขั้นต่ำช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย มีดังนี้

บัตรเครดิต

– เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต ให้เป็นสินเชื่อระยะย าว 48 งวด หรือ

– ขย ายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 12%

สินเชื่อส่วนบุคคล ที่มีวงเงินหมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

– ลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้

– เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะย าว 48 งวด หรือขย ายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

– ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

สินเชื่อเช่าซื้อ

– เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นไม่จำกั๑วงเงินที่สามารถใช้นโยบายผ่อนผันนี้

– เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน)

– ลดค่างวดโดยขย ายเวลาการชำระหนี้

สินเชื่อบ้าน

– เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นไม่จำกั๑วงเงินที่จะสามารถใช้นโยบายผ่อนผัน จากเดิมต้องกู้บ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท

– เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน)

– เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม

– ลดค่างวดโดยขย ายเวลาการชำระหนี้

ขอบคุณที่มาข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…