Home Happiness เตรียมสมัครได้เล ย สำหรับใครที่ว่ างงา น เงินเดือนสูงสุด 15,000

เตรียมสมัครได้เล ย สำหรับใครที่ว่ างงา น เงินเดือนสูงสุด 15,000

5 second read
0
0
784

เมื่อล่าสุดเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ครม.อนุมัติแล้ว จ้างงานใหม่ทุกตำบล รวมเกือบ 4 หมื่นคนทั่วประเทศ ให้เงินเดือนสูงสูด 15,000 บาท รอประกาศหลักเกณฑ์และเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 15,548 คน (ยังไม่ทราบค่าจ้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 กันย ายน 2564

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการทุกตำบล ตำบลละ 2 คน รวมจำนวน 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 กันย ายน 2564

3. โครงการเฝ้า ร ะวั ง สร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน จำนวน 9,137 คน อัตราค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการจ้างงาน เพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของครม.และประกาศให้ทราบต่อไป โดยจะมีการจัดทำแพลตฟอร์มแรงงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานของโครงการต่าง ๆ ภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ เพื่อไม่ให้เกิ ดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่ ง เ ส ริ ม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนก.ค.2563-ก.ย. 2564

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกิ ดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในห มู ่บ้านหรือชุมชนได้

กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่ า งกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรั กษ า

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 932.88 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 15,548 คน และเกิ ดนักบริบาลที่เป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่น จำนวน 15,548 คน

2. อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 2,701.87 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนส.ค.2563-ก.ย.2564

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิ ดการจ้างงานในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน ทั่วประเทศ จำนวน 14,510 คน เกิ ดมูลค่าทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 2,701.87 ล้านบาท กระจายลงพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาห มู ่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล เป็นต้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่

ส่วนประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ เพิ่มการจ้างงานตำบลละ 2 คน ใน 7,255 ตำบลทั่วประเทศ รวม 14,540 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน คิดเป็นมูลค่า 2,611.8 ล้านบาท เกิ ดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณากร (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ และเกิ ดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่

3. อนุมัติโครงการเฝ้าร ะวั งสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทย านแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน 246.69 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างเดือนก.ค.2563-พ.ค.2564

โดยวัตถุประสงค์โครงการนี้ ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิ ดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 9,137 คน โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 300 บาทต่อวัน เฉลี่ย 30 วันต่อเดือนต่อคน เฝ้าร ะวั งและลดความ เ สี่ ย ง จากการเกิ ดไฟป่า และ3.เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

ส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ คือ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.69 ล้านบาท เพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชน จำนวน 9,137 คน

ขอบคุณที่มาข้อมูล daysnews247

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…