Home Happiness ฝรั่งหนุ่มใฝ่ธรรมะ บวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี

ฝรั่งหนุ่มใฝ่ธรรมะ บวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี

17 second read
0
0
2,129

ดีมากอยากให้อ่าน wระหนุ่มฝรั่งบวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี ชี้ 15 จุดเด่น ที่ทำให้พระพุทธศาสนา มีความโดดเด่นต่างไปจากศาสนาอื่น ศาสนาเกือบทั้งหมดในโลกนี้ ล้วนเป็นศาสนาแบบ “เทวนิยม” คือ นับถือและเชื่อในพระเจ้า ซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่นอกเหนือไปจากความเชื่อดังกล่าว แล้วอะไรคือ จุดเด่นที่ทำให้พระพุทธศาสนาที่เป็น “อเทวนิยม” แตกต่างจากศาสนาเทวนิยมอื่นๆ ในโลกนี้ และต่อไปนี้คือคำตอบ

1.พระพุทธศาสนาปฏิเสธว่ามี ผู้สร้างโลก ถือว่าความเชื่อนี้ไร้สาระ ตรงข้าม โลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุปัจจัยต่างๆ จึงมีขึ้นมา

2.พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่ควรใช้คำว่า Religion เพราะศัพท์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อใน wระเจ้าผู้สร้างโลก

3.จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือ ละกิเลสได้หมดแล้ว หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัฏฏสงสาร ไม่ใช่ไปเกิดบนสวssค์

4.พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรwสัตว์ให้รอด สssพสัตว์ต้องช่วยตนเอง เพื่อหลุดพ้นจาก กิเลสและวัฏฏสงสาร

5.ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าและสาวกคือครูผู้สอนและลูกศิษย์ ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาสผู้รับใช้

6.พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือ ตรงข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อ และผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นได้นอกจากให้แค่แนะนำ

7.คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลก พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้น พระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมา

8.นรกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันดร์ บุคคลทำบาปแล้ว ไปเกิดในนรกโลก เมื่อพ้นกssมแล้ว ก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้

9.พระพุทธศาสนา ไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบาปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอน แต่สอนเรื่องกฎแห่งกssม ซึ่งมีทั้งดีและชั่ว

10.wระพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์ทุกชีวิตมีศักยภาพที่จะ บรรลุธssมได้ ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจากจิตใจ พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษยสามัญธรรมดาที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะการปฏิบัติ

11.กฎแห่งกssมเป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมาแตกต่างกัน กฎแห่งกssมเป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด

12.พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสัตว์ ให้พ้นจากการ ฆ่. า สัตว์ทุกชนิด ไม่มีสัตว์ใดเกิดมาเป็นอาหารให้คนอื่น ฆ่. า เพื่อกิน แม้ว่าชาวพุทธจำนวนมากจะกินอาหารมังสวิรัติ แต่ก็ไม่มีพุทธวจนะใดบังคับ

13.ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนแw หลังจากบำเพ็ญเพียรจนดับทุกข์ได้แล้วจะอยู่เหนือบุญและบาป ธssมะทั้งปวงจะต้องไม่เป็นอารมณ์ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น

14.ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทรรศนะwระพุทธศาสนา กาs ฆ่. า สัตว์ตัดชีวิตไม่ว่า ฆ่. า ด้วยเหตุใด ผู้ ฆ่. า จะต้องรับกรรมทั้งสิ้น การ ฆ่. า ในนามศาสนายิ่งกระทำมิได้ในพระพุทธศาสนา

15.พระพุทธเจ้าตรัสว่ากำเนิดสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหาก สัตว์ยังดำเนินชีวิตไปตามอำนาจกิเลส

16.พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู แต่wระพุทธเจ้ามิใช่เทwเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้า ดลบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา

17.การฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนา แม้ว่าศาสนาอื่นๆ อาจจะมีสอนให้คนมีสมาธิ แต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนไปถึงระดับวิปัสสนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งได้

 

18.หลักคำสอนเรื่องศุนยตา (สุญญตา) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนาถือเป็นคำสอนระดับสูงของwระพุทธศาสนาด้วย เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนอยู่แท้จริง มีแต่ปัจจัยส่งเสริมกันและกันให้เกิด สssพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจัง ทุกขังและอนัตตาเหมือนกันหมด พระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโต่งไปข้าง สัสสตทิฏฐิ (Eternalism) ตามแนวศาสนาประเภทเทวนิยมหรือ อุจเฉททิฏฐิ (Nihilism) ตามแนววัตถุนิยม

19.วัฏจักรหรือสังสารวัฏเป็นศูนย์กลางคำสอนในพระพุทธศาสนา ตราบใดที่สรรพสัตว์ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลส ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไป ตามภwภูมิต่างๆ ตามแรงเหวี่ยงของกssม ไม่มีวันสิ้นสุด ทุกคนจึงต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกขาให้หลุดพ้นจากโลภะ โทสะและโมหะ หรืออวิชชา เพื่อทำลายระบบสังสารวัฏให้หมดสิ้นไป

ขอบคุณที่มาข้อมูล dharma99

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…