Home Happiness แค่ดื่มวันละแก้ว กาแฟดำ แบบไม่ใส่น้ำตาล

แค่ดื่มวันละแก้ว กาแฟดำ แบบไม่ใส่น้ำตาล

8 second read
0
0
3,325

ถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟ นับว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตอีกชนิดที่หลายคนต่างเลือกดื่มกัน อย่างน้อยก็คนละหนึ่งแก้วในหนึ่งวันเป็นอย่างต่ำแต่ละคนก็มีความชอบของรสชาติกาแฟที่ต่างกัน

วันนี้เราเก็บเอาสาระประโยชน์ดีๆจาก กาแฟดำ แบบไม่ใส่น้ำตาล มาฝากกัน ขอกระซิบนิดนึงว่า การดื่มกาแฟนั้นถ้าอย ากได้ประโยชน์เต็มๆล่ะก็ ขอให้เป็นกาแฟดำเพียวๆ ไม่ใส่ครีม น ม หรือน้ำตาลเลยจะดีที่สุด

1 ลดน้ำห นั ก ช่วยล ด ไ ขมัน

กาแฟดำมีส่วนช่วยในการส ล า ยไ ข มั นในร่างกาย เพราะจะเข้าไปเร่งระบบการเ ผ าผ ลาญจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนัก การดื่มกาแฟดำร้อน จำช่วยก ร ะ ตุ้ นให้กรดในก ร ะเ  พ า ะทำงาน ทำให้ร่างกายเราสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้น แถมยังป้ อ งกันไม่ให้ไ ข  มัน สะสมในร่างกายด้วย และยังช่วยลดอั ต ร า การเกิดคอเ  ล สเ ต  อ ร อลในร่างกายอีกด้วย

2  ลดความเครียด

มีการวิจัยที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟดำว่า สามารถช่วยให้ผู้ดื่มมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ลดความเครียดได้กว่า 20 เปอร์เซนต์ โดยการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวัน จะทำให้ลดความ หั วร้ อ น หงุดหงิด และลดอาการ วิ ต กกั งว ลได้

3 ไม่แก่

การดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เราไม่แก่ไว ดูอ่อนเ ย า ว์กว่าค นรุ่นเดียวกัน เพราะในกาแฟดำมีส า รต้ านอ นุ มู ลอิ สระอยู่ ช่วยให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรง ไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้เรามีผิวที่แข็งแรง และยังทำให้ผิวของเราสามารถฟื้นฟูตัวเองหลังโดนแสงแดดได้ด้วย

4 มีแรงอยู่เสมอ

หลังดื่มกาแฟเรามักรู้สึกสดชื่น เพราะส า รค า เฟอีนในกาแฟจะทำให้การทำงานของส ม อ งส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายตื่นตัวรู้สึกมีพลัง มีเรี่ยวแรง ทั้งนี้ เคยมีการทำการทดสอบกับนักกีฬาหลังดื่มกาแฟไป 1 แก้ว เขาสามารถฝึกซ้อมได้นานขึ้นจากที่เคยทำได้ เป็นเวลากว่า 1 ชั่ วโมง

5 ป้องกันโ ร ค ห อ บ หื ด

คาเฟอีนในกาแฟ มีฤ ท ธิ์ในการลดระดั บ ความเค รี ย ดและป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส รอง โดยโ ร ค ห อ บนั้นเกิดจากป  ระ ส า ทสำรองถูกกระ ตุ้ น เมื่อผู้เป็นโ ร ค ห อ บ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำก็จะช่วยลดความเครียดของปร ะส าท สัม ผั สสำ รอ ง ไม่เกิดภาวะห อ บขึ้นอีก

6 ป้องกันโ ร ค หั ว ใ จ

กาแฟดำช่วยให้ลดความเสี่  ย งในการเป็นโ ร คหั วใ จ เพราะมีวิตามินบีรวมชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยลดคอเ ล สเ ตอรอลใน เ ลื o ด และป้องกันหลอด เ ลื o ด แข็งตัว ทำให้ เ ลื o ด ไม่แข็งตัวและไม่เกิดการอุดตันในหล อ ด เ ลื o ด

7 ป้องกัน อั ลไ ซ เ ม อ ร์

มีการวิจัยจากประเ ท ศ ฟิ น แ ล นด์ เมื่อทดลองให้ช ายวัยกลางคนดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วในระยะเวลาหนึ่ง สามารถช่ วย ชะ ลอก ารเกิดภา วะความจำ เสื่ อ มได้ถึง 65 % ทั้งนี้ ผลการพิสูจน์ว่ากาแฟมีส่วนช่วยในการบำรุงส ม อ ง โดยเฉพาะในส่วนของความจำ ซึ่งตรงกับข้อมูลของการวิ จัย ในอเมริกา ซึ่งเผยว่า การดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว จะช่วยพัฒนาความจำระยะสั้นได้อ ย่ า งดี

8 ป้องกันโ ร ค มะ เ ร็ง 

กาแฟดำมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโ ร ค ร้ า ยอย่ างม ะ เ ร็ งได้ จากกรดอะซิติกที่อยู่ในกาแฟ จะช่วยยับยั้งการเติบโตของเ ซ ล ล์เ นื้ อ ร้ า ยและเข้าทำ ล า ยเ ซ ล ล์ที่ผิดปกติ ที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะกลายเป็นก้อน ม ะ เ ร็ งได้

9 ลดความเสี่ยงเ บ า ห ว า น

เพราะในกาแฟมีส า รที่ช่ ว ยต้ าน อ นุ มู ล อิสระมากกว่าผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่ โดยผู้ ป่ วยที่เป็นโ ร ค เบ าหวานจะมีระดับน้ำตาลใน เ ลื o ด สูง การทานกาแฟดำ จะช่วยลดระดับน้ำตาลใน เ ลื o ด ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ

10 แก้ ป ว ด ไ ม เ ก ร น

สำหรับผู้ที่มีอาการป วดหั วข้างเดียวบ่อยๆ การดื่มกาแฟจะช่วย รั ก ษ าอ าก าร ป ว ด ชั่ วค ร า ว เหล่านี้ได้ เพราะส า ร คา เ ฟ อี น จะช่วยให้ หล อ ด เ ลื o ดขย าย โดยเมื่อหล อ ด เ ลื o ดขย ายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ เ ลื o ด มีการไหลเวียนได้ดีขึ้น แก้อากา รป ว ดหั วไ ด้อ ย่ า งดี

11 นิ่ วในถุ ง น้ำ ดี

การดื่มกาแฟจะช่วยล ด เปอร์เซนต์ในการเกิด  นิ่ วใ นถุ งน้ำดี โดยมีการค้นพบว่าหากดื่มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะทำให้โอกาสในเกิดโ ร ค นิ่ ว ในถุงน้ำดีได้มากถึง 50 % เนื่องจากกาแฟจะกระ ตุ้ น การทำงานของระบบขั  บ ถ่ าย

12 ออกกำลังกายดีขึ้น

กาแฟสามารถช่วยให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะกาแฟจะลดและบรรเทาอาการป ว ด กล้ า มเนื้อได้มากถึง 50 % เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเลย

ข้อดีของกาแฟ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ว่าการทานกาแฟในปริมาณที่มากขึ้นจะช่วยให้หายจาก โ ร คต่างๆ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ระบบร่างกายของเราสามารถทำงานได้อ ย่ า งเต็มที่มากขึ้นในบางเรื่อง บางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น การสังเกตว่า เราสามารถดื่มกาแฟได้ในปริมาณไหนจึงจะรู้สึกว่าพอดี ไม่เกิดอาการใจสั่นหรือเกิดอาการวิตกกังวล ก็สามารถดื่มได้อ ย่ างสบายใจ แต่ย้ำอีกครั้งว่า ต้องเป็นกาแฟดำเท่านั้น จึงจะดีที่สุ

ขอบคุณที่มาข้อมูล krustory

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…