Home Success หากเราถึงต าจน พระคุณของ บิด า ม า ร ดา ช่วยเราได้

หากเราถึงต าจน พระคุณของ บิด า ม า ร ดา ช่วยเราได้

1 second read
0
0
1,630

การบำรุง บิ ด า ม า ร ด า

คนที่หาได้ย ากมากไฉน

เพราะว่าในโลกนี้มีเพียงสอง

คือพ่อแม่เกิดเกล้าเหล่าลู กต้อง

ตอบสนองพระคุณได้บุญแรง

พระคุณของบิดามารดา

(แทนน้ำนมแม่)

กล่าวถึงพระคุณของบิดามารดา

ตั้งแต่ลู กเกิดมาจนกระทั่งเติบโ ตว่า

การเลี้ยงดูลู กนั้นลำบากย ากเข็ญเพียงไร

ย ามลู กเจ็บป่ วย บิดามารดา

มีความทุกข์ใจเพียงไร

และการเฝ้าอบรมบ่มนิสัยให้ลู กเป็นคนดี

ตักเตือนลู กให้พ้นจากอบายทั้งหลาย

บิดามารดามีคุณต่อลู กมากเพียงไรลู ก

ควรจะตอบแทนคุณของบิดามารดา

ที่เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ ลู กคนใดทำให้

บิดามารดาทุกข์ใจ เมื่อ ต า ย ไปจะต้องตกนรก

ลู กที่ดีมีหน้าที่ปฏิบัติต่อบิดามารดาคือ

เลี้ยงดูบิดามารดา ทำการงานช่วยบิดามารดา

เป็นการแทนคุณบิดามารดา

อาจจะรับราชการส่งเงินมาเลี้ยงดูท่าน

หรือบวชในพระพุทธศาสนา

เพื่อเอาบุญกุศลให้แก่บิดามารดา

นอกจากนี้อาจจะตั้งตนอยู่ในคุณความดี

รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลก็เป็นการแทนคุณท่าน

บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตร สรุปโดยย่อคือ

1. เป็นต้นแบบทางกาย แบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลาย ในโลกมีค่าสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ก้อนดินเหนียวธรรมดา ถ้าหากนำมาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตา ก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมา เป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้ หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีก เช่นแบบเป็นพระพุทธรูป ดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น   ผู้คนได้กราบไหว้บูชา จะเห็นได้ว่า คุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเอง

ในทำนองเดียวกัน การเกิดของสัตว์ เช่นเป็น ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ แม้จะมีปัญญาติดตัวมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่ โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคน ได้โครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย เหมาะในการ ทำความดีทุกประการ เราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณความดีได้เต็มที่ ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง

2. เป็นต้นแบบทางใจ ให้ความอุปการะเลี้ยงดู ฟูมฟัก ทะนุถนอม อบรมสั่งสอน ปลูกฝังกิริยามารยาท ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูก

พระคุณพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เรา ก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้ว ยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามา เป็นต้นแบบทางใจให้ด้วย ก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนันต์

ขอบคุณที่มาข้อมูล dhammathai

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Success

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ธ.ก.ส. รับสมัครงานกว่า 800 อัตรา เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติด่วน

ธ.ก.ส. รับสมัครงาน เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 ว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศร…