Home Happiness 20 ลักษณะแบบบ้าน อยู่แล้วจน เจอแต่ปัญหา

20 ลักษณะแบบบ้าน อยู่แล้วจน เจอแต่ปัญหา

1 second read
0
3
92,932

ตามตำราโบราณก็ยังมีการกล่าวถึง ลั ก ษ ณ ะ ของบ้านที่อยู่อาศัยที่เราควรอยู่ อยู่บ้านแบบไหนแล้วจะเจริญรุ่งเรือง อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข และบ้านแบบไหนที่เราไม่ควรสร้างหรือไม่ควรอยู่เพราะอยู่แล้วจะเจอแต่ปัญหา พบเจอแต่ความทุกข์ และในวันนี้เราก็ได้นำ ลั ก ษ ณ ะ บ้านตามตำราที่บ อกไว้ว่าหากอยู่แล้วจะพบเจอแต่สิ่งไม่ดีมาฝากกัน

1 ไม่ควรปลูกบ้านอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ ท้อแท้และหดหู่ หรือบั่นทอนพลังชีวิต เช่น ป่ า ช้ า สถานีตำรวจ โรงพ ย า บาล เรือนจำ หรือศาล

2 ไม่ควรสร้างบ้านในสถานที่ที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน เหตุผลเนื่องจากผู้อยู่อาศัยจะหาความสงบสุขไม่ได้ เนื่องจากมีเสียงรบกวนตลอดเวลา มีฝุ่นมีควันจากการจราจร การสัญจรของรถ ทำให้รบกวนผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือกลางคืนก็ตาม ระยะ ย า วจะส่งผลไม่ดีต่อจิตใจ ทำให้พลังกายชีวิตของท่านลดลงได้

3 ไม่ควรปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้ บริเวณที่มีตอไม้นั้นการขุดหลุมหรือปรับพื้นที่ทำได้ ย า ก เนื่องจากมีรากไม้ที่แม้จะแห้งแล้วแต่ก็มีความแข็งแรง ย า กแก่การรื้อถอนแต่พอตอไม้เริ่มผุพังก็อาจเป็นที่อยู่ของปลวก, มด เป็นต้น อาจเป็นภัยต่อบ้านท่านได้ ส่วนบ่อน้ำเก่านั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของดินน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีการถมอย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้บ่อน้ำเก่าบางแห่งยังเป็นตาน้ำที่มีน้ำซึมตลอดเวลาอีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองส่วนนี้จะมีผลต่อการวางโครงสร้างบ้านของท่าน

4 ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ ไว้ในแนวเดียวกับประตูบ้าน เป็นอีกหนึ่งข้อห้ามสำหรับการปลูกต้นไม้ เนื่องจากการปลูกต้นไม้จะบดบังทิศทางเข้า นั่นเป็นการสร้างความสับสนให้กับกัล ย า ณมิตร เพื่อนและแขกที่มาเยี่ยมเยือน ตลอดจนต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนั้นจะทำให้การปรับเปลี่ ยนใช้งานพื้นที่ทำได้ ย า กมากขึ้น

5 ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมรอบต้นไม้ เหตุผลเนื่องจากเมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น จะมีการเจริญเติบโตที่ใหญ่และสูง มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้กิ่งไม้แห้งร่วงหล่นลงมา ทำให้เกิดความ เ สี ย ห า ย กับตัวบ้าน ลองนึกถึงเวลาที่มีฝนตกหนักมีพายุลมแรงกระโชก จะทำให้ต้นไม้เอนเอียงตามกระแสลม สร้างความ เ สี ย ห า ย ให้กับตัวบ้านและตัวท่านเองได้

6 ไม่ควรมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน เนื่องมาจากว่าร่องน้ำที่อยู่กลางบ้านนั้น อาจก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังมีการดูแลรักษาที่ ย า กจนอาจจะเป็นบ่อเกิดของ โ ร ค อันเป็นภัยต่อท่านได้ การมีร่องน้ำอยู่กลางบ้านของท่านนั้น ก็มี ลั ก ษ ณ ะ เหมือนบ้านของท่านแยกออกจากกันเหมือนเมืองอก แ ต ก อันเป็น ลั ก ษ ณ ะ ที่ไม่ดี

7 ไม่ควรสร้างสระน้ำใหญ่ติดกับตัวบ้าน เช่นเดียวกับข้อที่แล้วครับ การที่บ้านท่านจะมีสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ติดกับตัวบ้านนั้น นอกจากสระน้ำที่มีขนาดใหญ่นั้นจะข่มบดบังรัศมีของบ้านท่านแล้วนั้น ก็ยังมีเรื่องความชื้นที่สระน้ำขนาดใหญ่ถ่ายเทให้กับอากาศในปริมาณที่มากจนเกินไปได้ และยังต้อง ร ะ วั ง การทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน แต่หากเป็นแหล่งน้ำ ธ ร ร ม ชาติ เช่น ทะเลสาบ, แม่น้ำ ไม่เป็นไรครับ

8 ไม่ควรสร้างบ้านอยู่ในน้ำ โดยปกติในอากาศจะมีความชื้นอยู่ใน ร ะ ดั บ ที่พอเหมาะ หากบ้านท่านอยู่บนน้ำแล้วความชื้นในอากาศก็จะมีมากขึ้นส่งผลให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว มีโอกาศเป็น โ ร ค ทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้น โครงสร้างของบ้านที่อยู่ระหว่างน้ำและอากาศ ก็มีโอกาสจะสึกกร่อนได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วย

9 ขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน เพราะหลังบ้านเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีกิจกร รมสักเท่าไร อีกทั้งยังมืดและอาจจะรก ร้าง การมีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านจึงเป็นภัย อาจก่อให้เกิดเหตุ ตลอดจนการดูแลรักษาทำได้ ย า ก การใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำก็ดูไม่คุ้มค่าสักเท่าไร

10 ไม่ควรสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน การที่บ้านของท่านจะมีสภาวะน่าสบาย มีความโล่งโปร่งสบายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีลมพัดผ่านและถ่ายเทอากาศที่ดี การสร้างกำแพงหรือรั้วสูงๆนั้น จะเป็นการปิดกั้นทิศทางลมนั้นเสีย ทำให้อากาศในบ้านท่านอุดอู้ ไม่เกิดการถ่ายเทแต่อย่างใด

11 ไม่ควรสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน ในการสร้างบ้านนั้นท่านจำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่างๆ เข้าออกอยู่ตลอดเวลา หากท่านสร้างกำแพงบ้านก่อนแล้วนั้น การขนย้ายวัสดุก็ไม่คล่องตัว อีกทั้งอาจจะทำให้กำแพงสวยๆ ที่สร้างเสร็จแล้วของท่านชำรุด เ สี ย ห า ย ได้

12 ไม่ควรสร้างบ้านบนหน้าผาสูงชัน แม้ว่าตามหน้าผาสูงๆ จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามก็ตาม บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชันนั้น ทำให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกที่ไม่สะดวกใจ หากคำนึงถึงตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้างแล้ว การขนย้ายวัสดุเพื่อมาก่อสร้างก็ทำได้ ย า ก

13 ไม่ควรสร้างบันไดหรือห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้าน โดยหลักการพื้นฐานแล้วบันไดกับห้องน้ำห้องส้วมนั้นเป็นส่วนที่ต้องการแสงสว่าง บันไดนั้นจำเป็นต้องมีการให้แสงสว่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก้าวขึ้นลงบันได ยิ่งผู้สูงอายุหรือน้องๆยิ่งต้อง ร ะ วั ง เป็น พิ เ ศ ษ ครับ ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดีเพราะเป็นเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นหากบันไดและห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้านเสียแล้วทั้งแสงสว่างและการระบายอากาศก็ย่อมจะทำได้ ย า ก

14 ไม่ควรสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย การสร้างบ้านควรพิจารณาถึงสมาชิกในบ้านด้วยเพราะหากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การพบปะของสมาชิกในบ้านน้อยลงเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ของบ้านนั้นเอง นอกจากนี้ยังดูแลรักษาให้ทั่วถึงได้ ย า ก

15 ไม่ควรสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน เรื่องของความเชื่อและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การวางศาลพระภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น ทำให้มีความสะดวกต่อการสักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้

16 ไม่ควรสร้างประตูหน้าต่างมากเกินไป เพราะการมีประตูหน้าต่างมากๆอาจทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายก็จริง แต่ว่าหากมีมากจนเกินไป ก็อาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทำได้ ย า ก ทำให้เปิดปิดลำบาก อีกทั้งเวลาเกิดฝนตกหรือลมพายุ การจะปิดประตูหน้าต่างจำนวนมากๆ เพื่อป้องกันกระแสลมแรงและน้ำฝนที่ซัดเข้าบ้าน ในเวลาอันรวดเร็วก็ดูเหมือนจะมีความยุ่ง ย า กไม่น้อยทีเดียว

17 ไม่ควรสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน เนื่องจากห้องนอนและบันไดบ้านนั้น ในแง่การใช้สอยก็เป็นสิ่งที่ขัดกันโดย ธ ร ร ม ชาติเนื่องจากว่าห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนอนหลับ ขณะที่บันไดเป็นส่วนที่บุคคลภายในบ้านใช้เป็นทางสัญจรขึ้นลงตลอดเวลา จึงเกิดเสียงรบกวนหากทำห้องนอนไว้ที่ใต้บันได วิธีในการใช้ประโยชน์จากส่วนใต้บันไดนี้อาจใช้เป็นห้องเก็บของก็จะดูมีความเหมาะสมกว่า

18 ไม่ควรสร้างห้องน้ำห้องส้วมมากกว่าสมาชิกในบ้าน ไม่มีความจำเป็นอันใดที่ปริมาณห้องน้ำห้องส้วมจะมากกว่าสมาชิกในบ้าน เพราะโอกาสที่คนในบ้านจะใช้ห้องน้ำพร้อมกันนั้นมีน้อยมาก ห้องน้ำห้องส้วมเป็นห้องที่หมุนเวียนกันใช้ได้ ฉะนั้นการสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลายห้องมากจนเกินไปจึงเป็นการเสียงบประมาณและจะเป็นการใช้พื้นที่ภายในบ้านที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างไม่คุ้มค่านัก

19 ไม่ควรดัด แ ป ล ง เอากำแพงเจาะเป็นช่องหน้าต่าง เนื่องจากกำแพงเป็นสิ่งห่อหุ้มอาณาเขตและปกป้องบ้านของท่าน และในการดัด แ ป ล ง นั้นเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและ ย า กกว่าคิดวางแผนสร้างตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นไปได้จึงไม่ควรจะดัด แ ป ล ง โดยไม่จำเป็น

20 ไม่ควรสร้างซุ้มประตูใหญ่กว่าตัวบ้าน ซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะข่มให้บ้านของท่านหมดสง่าราศี เนื่องจากขนาดของบ้านที่เล็กกว่า อีกทั้งคนที่ผ่านซุ้มประตูมาก็เกิดความรู้สึกต่อซุ้มประตูบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่สู้จะดีนัก

สำหรับ ลั ก ษ ณ ะ บ้านที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นั้นหากคิดกันตามหลักความเป็นจริงและเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกันได้จริงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดูงมงายและไม่น่าเชื่อถือจนเกินไป และหากใครที่กำลังจะสร้างบ้านหรือมีบ้านที่เป็น ลั ก ษ ณ ะ ตามที่เรานำมาฝากนี้ก็ลองหาวิธีในการปรับดูเพื่อให้เราสามารถอยู่บ้านได้อย่างเป็นสุขและสงบได้

ขอบคุณที่มาข้อมูล บ้านน่ารู้, believeconstructionthaicon,postsod

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In Happiness

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ท่องยามคับขัน คาถาเรียกเงินทอง ของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกา ชีวิตดีเงินทองไม่ขาดมือ

หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูง ຍากที่จะเข้…